Ruimtelijk bestuursrecht

In het ruimtelijk bestuursrecht staat het recht van de ruimtelijke ordening zoals dat is geregeld in de Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht (Wabo), en de wetten die daaraan verwant zijn, centraal. In het ruimtelijk bestuursrecht draait het om bestemmingsplannen, structuurvisies en omgevingsvergunningen.

Meestal is het de Gemeenteraad die het gebruik van de grond in haar gemeente regelt. De Raad legt in een bestemmingsplan gebruiksregels en bouwregels op percelen, waaraan burgers en bedrijven vervolgens gebonden zijn. Die regels kunnen beperkend werken. Ook kan het zijn dat de gemeente een bepaald gebruik van een perceel in een bestemmingsplan mogelijk maakt, waar buren en naastgelegen bedrijven niet blij van worden.

Bustin Advocatuur staat burgers en bedrijven bij en helpt bij het opstellen van zienswijzen tegen ontwerpbestemmingsplannen en/of ontwerp-omgevingsvergunningen. Daarnaast heeft Bustin Advocatuur een ruime en jarenlange ervaring bij procedures ten overstaan van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling oordeelt uiteindelijk of de gemeente haar werkt naar behoren heeft gedaan.